ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر، در ﺳﺎل ١٣٥٨ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﺎﻓﻜﺎرى و ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ راه اﻧﺪازى ﻛﺮدﻳﻢ.

ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎى ﺑﻨﺰ و BMW و وارداﺗﻲ را در ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه اﺑﺘﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٣٧٩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻳﺮان ﺧﻮدرو

را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺘﺎره ﺑﻨﺰ ﺑﻮدﻳﻢ . و در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺑﻨﺰ ( ٢٤٠C، ٢٤٠ E )

ﻧﻴﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ١٣٨٨ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﻴﺎﻣﻮﺗﻮرز را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮدﻳﻢ و در ﺳﺎل ١٣٩٣ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ

ژاﭘﻦ را در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان اﺣﺪاث ﻛﺮدﻳﻢ و اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺧﺬ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎى ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ در ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺗﻔﻜﺮى ﻧﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدى ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﺣﻀﻮر ﻛﺎدرى ﻣﺠﺮب و ﺣﺮﻓﻪ اى و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﻳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.