مدیرعامل

سید مجید حسینی

مدیرداخلی

وحید کریمی

کارشناس بازرگانی

علی راد

کارشناس قطعات

سحر صلواتی

پذیرشگر

حمیدرضا بیگی