مدیر تعمیرگاه

هومن دانشجو

کارشناس فنی

سید امیر سجادی

کارشناس پذیرش

عماد سلیمی

مکانیک

آرمان قنبری